Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

For English, click here 

UNIVERSET ER LOKALT

Det er behov for å starte på den nye fortellingen, en der flere kjenner seg hjemme. Der vi gjenoppdager fellesskapet vi alle tilhører, og som gir oss håp.

Fortellingen om i dag er fortellingen om klimakrise, naturkrise og krig, og det er de polariserte debatter og maktkampers tid. Vi er langt utenfor komfortsonen, og det er langt mellom ord og handling. Vi lever i en unntakstilstand. På et sted, eller i et hjem.

Med Matsymposium 2023 tar vi utgangspunkt i det som knytter oss sammen – maten. Maten som produseres gjennom et samspill mellom natur, kultur og mennesker. Mellom lokale og universelle steder. Vi ønsker å demokratisere samtalen om maten, på tvers av fagfelt.

Velkommen til Matsymposium 2023 – Universet er lokalt!

 

 

Om Matsymposium

Hvordan et bærekraftig matsystem og en robust verdikjede skal se ut er det mange meninger om, men det alle kan enes om er at jordbruks- og matindustrien trenger å gjennomføre omfattende omstillinger i tiden framover, og tverrsektorielle samarbeid er nødvendige. Skal vi oppnå dette, trengs det en bedre offentlig samtale – om hvilket jordbruk vi vil ha, om matmakt, om mat som identitet og mat som kulturbærer. Gjennom en dag vil det avholdes foredrag, konversasjoner i panel, improviserte publikumsaktiviteter og matfaglige samtaler mellom ledende forskere, praktikere, kunstnere, designere, filosofer, psykologer, studenter og andre interesserte.

Vi savner en reflektert, kritisk og inkluderende dialog om framtidens mat. Matsymposium skal samle mennesker som ønsker å forandre verden gjennom maten.

Bli med på Matsymposium 2023 på Vippa 19. juni!

 

Billetter

Det er gratis å delta på Matsymposium 2023, men vi vil gjerne vite hvor mange som kommer og hvem dere er.

 

Program

Dato: 19. juni 2023
Sted: Vippa, Akershusstranda 25, 0150 Oslo

Programmet har programposter både på norsk og engelsk. Språket på enkeltpostene står i parentes bak.

Del 1 Mennesker, natur og mat  den nye fortellingen

09:00 Velkommen ved Else Skålvoll Thorenfeldt og Idun Bjerkvik Leinaas (NO, ENG)

09:05 En god och rolig omställning av matsystemet | Olga Grönvall Lund (SE)

09:20 Hva er naturvennlig matproduksjon? Samtale mellom Edona Arnesen, Máret Rávndá Buljo, Per Theodor Tørrissen og Runar Sørli (NO)

10:10 Spørsmål til norske bønder (NO)

10:20 Bylandbrukets økologier | Bjørn Inge Melås (NO)

10:35 Kraften til å bære | Heidi Bjerkan i samtale med Else Skålvoll Thorenfeldt (NO)

11:00 Kaffe- og pratepause

11:15 Opplesning ved Lars Mørch Finborud (NO)

11:20 Hvordan demokratisere maten og involvere breiere? Innledning ved Andreas Delsett. Anne Ekornholmen i samtale med Anja Bakken Riise, Anders Nordstad, Christian Anton Smedshaug og Markus Hustad (NO)

12:00 Lunsj

Del 2 –  Lokale univers – utopier og nye narrativ

13:00 The Center for Genomic Gastronomy | Cathrine Kramer (ENG)

13:15 Presentasjon av forskningsprosjektet Meatigation og kunstprosjektet More Meat Less Meat av Alex Murray-Leslie/Chicks on Speed og Sophia Efstathiou (ENG)

13:45 Improvisasjon med publikum ved Alex Murray-Leslie/Chicks on Speed og Sophia Efstathiou (ENG)

14:00 Kjøtt, de fire framtidene: plantebasert, effektivt, alternativt eller økologisk ved Matthew Kessler (ENG)

14:15 Spise kjøtt eller spise dyr – er det noen forskjell? Mathias Steinbru i samtale med Hanne Steen, Karen V. Lykke og Magnus Thorvik (NO)

15:00 Kaffe- og pratepause

15:15 De nye forskerne | Foredrag ved Dag Molteberg, Will Moffat, Maggie Coblentz og Natsai Audrey Chieza (ENG)

16:00 What role does communication play in the world of food and where exactly is the food of the future? | Elise By Olsen i samtale med Ben Mervis, Charlotte Hidle, Liz Buer og Per Styregård (ENG)

16:45 Kunst, natur og mat | Samtale ledet av Erika Barbieri med Martin Braathen og May Rosenthal (ENG)

17:30 Grilling og mingling

20:00 Takk for i dag!

 

Vi som arrangerer

Matprisen og Debio står bak Matsymposium. Symposiet er initiert og kuratert av Else Skålvoll Thorenfeldt og Idun Bjerkvik Leinaas. Med oss har vi enkelte prosjektpartnere, og vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra partnerne, i tillegg til særlig kunnskapsrike mennesker med et bredt nettverk som representerer målgruppen.

Programkomite: Andreas Delsett, Erika Barbieri, Henrik Olssøn, Ingrid Kleiva Møller, Kari Marte Sjøvik, Marte von Krogh og Mathias Steinbru.

Prosjektpartnere: Arktisk Mat, Framtiden i våre hender, Matvalget, Norges Bondelag, OlssønBarbieri og Vippa

Prosjektledelse: Else Skålvoll Thorenfeldt og Idun Bjerkvik Leinaas

Utroper og innkaster: Peter Møller

 

 

De som har støttet oss økonomisk

Vi takker Bergesenstiftelsen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren Oslo og Viken for den økonomiske støtten til dette symposiet. Vi har kun ønsket å få finansiering fra kilder uten kommersielle interesser i tematikken, og vi er takknemlige for de som har gjort dette mulig.

 

 

Vil du vite mer om Matsymposium, delta som presse, eller komme i kontakt med en av bidragsyterne? 

 

THE UNIVERSE IS LOCAL

There is a need to start on the new narrative, one in which more people feel at home. Where we rediscover the community we all belong to and that gives us hope.

The story of today is the story of the climate crisis, the natural crisis and war, and it is the time of polarized debates and power struggles. We are far outside our comfort zone, and there is a long way between words and actions. We live in a state of emergency. In a place, or in a home.

With Matsymposium 2023, our starting point is what connects us – the food. The food that is produced through an interaction between nature, culture, and people. Between local and universal places. We want to democratize the conversation about food, across disciplines.

Welcome to Matsymposium 2023 – The universe is local!

 

About Matsymposium

There are many opinions on what a sustainable food system and a robust value chain should look like, but what everyone can agree on is that the agriculture and food industries need to implement comprehensive restructuring in the time ahead, and cross-sectoral cooperation is necessary. If we are to achieve this, we need a better public conversation – about what agriculture we want, about food power, about food as identity and food as a carrier of culture. Throughout the day, lectures, panel conversations, improvised audience activities and food science talks will be held between leading researchers, practitioners, artists, designers, philosophers, psychologists, students and other interested parties.

We miss a reflective, critical, and inclusive dialogue about the future of food. The symposium will bring together people who want to change the world through food.

Join Matsymposium 2023 at Vippa on June 19th!

 

Tickets

It is free to attend Matsymposium 2023, but we would like to know how many people are coming and who you are.

 

Program

Date: June 19, 2023
Place: Vippa, Akershusstranda 25, 0150 Oslo

The programme has events in both Norwegian and English. The language of the individual items is in parentheses behind it.

Part 1 – People, nature and food – the new story

09:00 Welcome with Else Skålvoll Thorenfeldt and Idun Bjerkvik Leinaas (ENG, NO)

09:05 A tasty and fun transformation of the food system | Olga Grönvall Lund (SE)

09:20 What is nature friendly food production? Talk with Edona Arnesen, Máret Rávndá Buljo, Per Theodor Tørrisen and Runar Sørli (NO)

10:10 5x Farmers on farming (NO)

10:20 Ecologies of urban gardening | Bjørn Inge Melås (NO)

10:35 Could todays challenges enable us to rediscover the communities to which we belong? | Else Skålvoll Thorenfeldt in conversation with Heidi Bjerkan (NO)

11:00 Coffee and mingle

11:15 Reading by Lars Mørch Finborud (NO)

11:20 What is the true cost of cheap food? Intro by Andreas Delsett. Anne Ekornholmen in conversation with Anja Bakken Riise, Anders Nordstad, Christian Anton Smedshaug  and Markus Hustad (NO)

12:00 Lunch

Part 2 – Local universes – utopias and new narratives

13:00 The Center for Genomic Gastronomy | Cathrine Kramer (ENG)

13:15 “Meatigation” & “More Meat Less Meat” with Alex Murray Leslie/Chicks on Speed and Sophia Efstathiou (ENG)

13:45 Public Improvisation

14:00 Meat the four futures with Matthew Kessler (ENG)

14:15 Eating animals or eating meat – is there a difference? With Hanne Steen, Karen V. Lykke, Mathias Steinbru and Magnus Thorvik (NO)

15:00 Coffee and chatting

15:15 What is the new research? with Dag Molteberg, Maggie Coblenz, Natsai Audrey Chieza and Will Moffat (ENG)

16:00 What role does communication play in the world of food and where exactly is the food of the future? | Talk with Ben Mervis, Charlotte Hidle, Liz Buer and Per Styregård led by Elise By Olsen (ENG)

16:45 Art, nature, food | Talk with Martin Braathen and May Rosenthal led by Erika Barbieri (ENG)

17:30 Opening of library and exhibition

Until 20:00 Barbecue og mingling

20:00 Good bye!

 

Organizers

Matprisen and Debio are behind Matsymposium 2023. With are some project partners , and we have appointed a working group consisting of representatives from the partners, in addition to particularly knowledgeable people with a broad network representing the target group.

Program committee: Andreas Delsett, Erika Barbieri, Henrik Olssøn, Ingrid Kleiva Møller, Kari Marte Sjøvik, Marte von Krogh and Mathias Steinbru.

Project partners: Arctic Food, The Future in Our Hands, Matvalget, Norwegian Farmers’ Union, OlssønBarbieri and Vippa.

Project management: Else Skålvoll Thorenfeldt and Idun Bjerkvik Leinaas

Press contact: Peter Møller

 

Financial support

We wish to thank the Bergesen Foundation, Viken County Council and the County Governor of Oslo and Viken for their financial support for this symposium. We have only wanted to get funding from sources without commercial interests in the topic, and we are grateful to those who have made this possible.

Do you want to know more about Matsymposium 2023, participate as a press, or get in touch with one of the contributors?